แอมเมท อินดอกซาคาร์บ 15% ตราดูปองท์(DU PONT)

น้ำหนัก : 250 มิลลิลิตร/ขวด