เซนน่า ไทอะมีทอกแซม ตรา แพลนเตอร์

ขนาดบรรจุ 100/500 กรัม

บริษัท โค้วตงเซ้ง จำกัด