ไซเพอร์เมทริน ฮูค ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราแพลนเตอร์

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด

บริษัท แพลนเตอร์ จำกัด