อะไมทิช อะมิทราซ 20% ตราหัวเสือลูกโลก

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด