ไทอะโคลพริด ไอร์โซ่ ชนิดดูดซึม ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราลูกโลก

น้ำหนัก : 100 มิลลิลิตร/ขวด