ปุ๋ยเร่งดอก 3 เอ็กซ์ เพิ่มดอก ตราแพลนเตอร์

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด

ตรา แพลนเตอร์