ปุ๋ยเร่งดอก เร่งผล ทริบเปิ้น ตราแพลนเตอร์

น้ำหนัก : 500 มิลลิลิตร/ขวด

ตรา แพลนเตอร์