เศรษฐกิจพอเพียง และการออมเงิน ปี 2020

ที่มาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ร.9) เล็งเห็น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก ภัยเศรษฐกิจที่มาจาก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วเกินไป ปัญหาเศรษฐกิจที่มาจากฟองสบู่แตก ซึ่งหลักการแก้ปัญหาที่ พระเจ้าอยู่หัวของเรา พระราชดำริขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีชื่อว่า ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง… เศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท การรู้จักความพอประมาณ(ไม่โลภ) ความมีเหตุผล คุณธรรม และพึ่งพาตัวเองได้ให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ผ่านวิกฤต 2020 ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

ในปัจจุบัน เกิดปัญหา เศรษฐกิจโลก และ โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งส่งผลทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกคนต้องใช้เงินอย่างระมัดระวัง และยังต้องระแวงเรื่องโรคระบาดไปพร้อมๆกัน… ถึงเวลานำ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเคยใช้แก้ปัญหาประเทศไทยในยุคก่อนๆ กลับมาใช้ !

เศรษฐกิจพอเพียง คือการเดินทางสายกลาง ซึ่งประกอบด้วย

 1. ความพอประมาณหมายถึง ความพอดีตัว ไม่โลภมาก และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตสินค้า หรือการปลูกพืชที่มากกว่าความต้องการของผู้บริโภคในตอนนี้ นอกจากจะส่งผลให้ ผู้ผลิต หรือเกษตรกร ขายสินค้าดังกล่าวไม่หมดแล้ว อาจส่งผลถึงราคาผลผลิตที่ตกต่ำลง ตามปริมาณที่มากเกินความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย ในทางกลับกัน สามารถนำไปใช้ในด้านการใช้จ่ายได้เช่นกัน ซึ่งผู้ที่มี”ความพอประมาณ”จะต้องใช้จ่ายให้พอประมาณกับฐานะของของเขาเช่นกัน
 2. ความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจในเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบทั้งด้านการใช้ชีวิต และด้านการงาน เช่น การใช้หลักเหตุผลในการดำเนินชีวิต แทนการใช้อารมณ์ และการรู้จักงานของตนเอง จนเกิดการไตร่ตรองอย่างรอบครอบก่อนจะตัดสินใจ
 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึง การเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ปัจจุบันเกิดปัญหาเศรษฐกิจโลก และยังถูกซ้ำด้วยโรคระบาด โควิด 19 อะไรคือแผน 2 ของพวกเราผู้ดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท้องฟ้าไม่ได้มืดทุกวัน หลังวิกฤติย่อมมีโอกาส ทุกวันนี้เราควรทำแค่ส่งที่เราทำได้เสียก่อน ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตอนนี้ หากท่านเป็นร้านขายของ ในเมื่อขายหน้าร้านไม่ได้ ตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้เริ่มทำร้านค้าออนไลน์ หากท่านเป็นเกษตรกร ตอนนี้ลูกค้าของท่านกำลังรับประทานแต่อาหารกระป๋อง อาจจะปลูกแค่พอดีเพื่อลดความเสี่ยง และเอาเวลาไปทำงานอื่นหรือไม่ ?

   

4 วิธี ออมเงิน ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

วิธีออมเงินด้วย การทำ รายรับ – รายจ่าย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ประชาชนทำ รายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือน เผื่อใช้เป็นแผนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักออมในสิ่งที่ไม่จำเป็น (ซึ่งตรงตามหลัก ความมีเหตุผล ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง) ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งทาง ธุรกิจ และ ชีวิตประจำวัน

การทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย สามารถทำได้ดังนี้ รายรับ = เงินที่เข้าสู่ครอบครัว ซึ่งได้มาจากหลายวิธี เช่น เงินที่ได้มาจาก ค่าแรง อาชีพเสริม ขายของ และการลงทุนต่างๆเป็นต้น รายจ่าย = ค่าใช้จ่ายของครอบครัว หรือกิจการ เช่น ค่าเช่าหอพัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าท่องเที่ยว และค่าผ่อนบ้านหรือรถ เป็นต้น

ตัวอย่างการบันทึก รายรับ – รายจ่าย สมมุติว่า เราได้รับรายรับ (จากการขายผัก) มาจำนวน 30,000 บาท วิธีการบันทึกรายการจะเป็นแบบนี้ครับ

 1. เริ่มจากการออมเงินก่อน ซึ่งจะมากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งในตัวอย่างนี้จะออมเงินเพียง 10% ของรายรับ คือ 3000 บาท
 2. ลงบัญชีรายรับ จากเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 27,000 บาท
 3. เมื่อมีการใช้จ่าย จึงนำมาลงบัญชีรายจ่าย เช่น
 • ค่าอาหาร 300 บาท
 • ค่าเดินทาง หรือค่าน้ำมันรถ 500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1000 บาท
 • ค่าสังสรรค์ เหล้า เบียร์ ต่างๆ 2,000 บาท
 • ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน 10000 บาท
 1. สรุปยอด รายรับ – รายจ่ายทุกเดือน

วิธีออมเงิน ด้วย การไม่สร้างหนี้

คำพูดที่ว่าไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐยังสามารถใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา แต่หนี้ยาวเป็นหางว่าว แบบนี้จะใช้เงินอย่างมีความสุขหรอ ? โดยเฉพาะยุคสมัยนี้ ที่เกิดปัญหาทั้ง เศรษฐกิจโลก และโรคระบาด ขึ้น รับรองว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นสุขแน่ๆครับ ซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็สอนให้เรามีเหตุผลในการใช้จ่าย ใช้เท่าที่มี ไม่สร้างหนี้ ถือว่าปลอดภัยกับตนเองและครอบครัว    

วิธีออมเงิน อย่างมีเป้าหมาย

เป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจ การออมเงินอย่างมีเป้าหมายแน่ชัด ว่าเงินออมนี้จะใช้เพื่อทำอะไร เช่น ซื้อบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และเพื่อใช้ในบั้นปลายชีวิต เป็นต้น ในบางครั้งเราก็อาจจะใช้เพื่อซื้อความสุขของเราบ้าง ดังตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้ทรงเก็บออมเงินค่าขนมเพื่อใช้ซื้อของส่วนพระองค์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น จักรยาน เครื่องดนตรี และกล้องถ่ายรูป เป็นต้น    

วิธีออมเงิน ด้วยการลงทุน และใช้จ่ายจากดอกเบี้ย

เป็นการออมเงินโดยมีผลตอบแทนเป็นกำไรหรือดอกเบี้ย ซึ่งจำเป็นต้องใช้การวางแผนทางการเงินในอนาคตประกอบด้วย ที่สำคัญจะต้องทำอย่างมีสติและมีเหตุผล เพราะการลงทุนนอกจากจะสร้างผลกำไรให้เราได้แล้ว ยังสามารถทำให้เงินลงทุนของเราหายไปในพลิบตาได้อีกด้วย การลงทุนนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น ฝากธนาคาร เล่นหุ้น เล่นกองทุน เป็นต้น   ปล. พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังมีอีกหลายอย่าง เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรพอเพียง เป็นต้น  

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้เศรษฐกิจพอเพียง และการออมเงิน ปี 2020 เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า  ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *