ฟางข้าว ของดีมีประโยชน์ใกล้ตัว!!

                        ฟางข้าว เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรจากนาข้าว เป็นส่วนของต้นข้าวที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยว โดยปกติเกษตกรมักนิยมเผาทำลาย เพื่อความสะดวกในการไถเตรียมดิน ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียของน้ำในดินอินทรียวัตถุและธาตุอาหารที่สำคัญ ทำลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน และยังเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศอีกด้วย ฟางข้าวนั้นมีประโยชน์มีมากมายมาย เช่น ในด้านของการเกษตรนั้น ใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค การบือ, การใช้ทำปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยสด, การปรับสภาพความเป็นกรด ด่างของดิน, เป็นวัสดุในการเพาะปลูกเห็ดฟาง ,การรักษาหน้าดิน, การรักษาความชุมชื้น, เพื่มสารอาหารในดิน หรือในด้านการเพิ่มผลผลิต ในด้านอื่นๆ เช่น ใช้เป็นชนวนจุดติดไฟ ใช้สำหรับมุงหลังคา ใช้ผลิตเยื่อกระดาษ ใช้แทนเชือก เป็นต้น

ชนิดของฟางข้าว

                        ฟางข้าวประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ใบข้าว ปล้องข้าว และ รวงข้าว ส่วนฟางข้าวที่ได้จากการเก็บด้วยด้วยตัดในแปลงนาจะมีส่วนประกอบของตอซังหรือ กอข้าวรวมอยู่ด้วย โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ และนวดมือ

                        เป็นฟางข้าวที่ได้จากการเกี่ยวข้าว และนำเมล็ดข้าวออก ด้วยวิธีการเกี่ยวด้วยมือหรือใช้รถเกี่ยวข้าว จะมีลักษณะเป็นระเบียบ และ มีความสมบูรณ์ ไม่แตกเป็นเส้น ฟางข้าวที่ได้จากเครื่องแยกเมล็ด หรือรถสีข้าวจะมีการแตกขาดเป็นเส้นจากกการนำเมล็ดข้าวออก

 • ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ และนวดด้วยรถนวด

                        ลักษณะฟางข้าวที่ได้จากการนวดเมล็ดด้วยวิธีนี้จะทำให้ฟางมีลักษณะแตกเป็นเส้นขนาดเล็ก ไม่มีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบ

 • ฟางข้าวจากรถอัด

                        ฟางข้าวที่หล่นในแปลงนาหลังการเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวจะเป็นมีการแตกขาดเป็นเส้น และ ฟางชนิดนี้จะถูกปล่อยทิ้งตามแปลงนา ต้องโกยรวมกันเป็นกองหรือใช้รถเก็บฟางรวบอัดเป็นก้อนฟาง  

การจัดเก็บ

 • การกองในที่โล่ง

                        การกองฟางให้เป็นกองสูงโดยควรเลือกกองบนพื้นที่ ที่เป็นเนินหรือบริเวณที่สูงไม่เสี่ยงต่อน้ำท่วม ลักษณะของกองฟางจะมีรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำ มีฐานกว้าง และ ค่อยๆเรียวลดขนาดลงการกองวิธีการนี้ มีโอกาสทำให้เน่าเสียได้ง่าย โดยเฉพาะ ในช่วงฤดูฝนที่ฟางข้าวโดนฝนโดยตรง และหากดินมีความชื้นมาก โดยบริเวณฐานจะเน่าเสียได้ง่าย แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังสภาพดี โดยเฉพาะบริเวณส่วนกลางของกอง

 • การกองในโรงเรือน

                        เป็นวิธีการเก็บรักษาฟางข้าวที่ใช้ในเกษตรบางราย เช่น เกษตรที่มีอาชีพเพาะเห็ดฟาง เกษตรกรที่ต้องใช้ฟางคลุมแปลงเกษตร และเกษตรผู้เลี้ยงโคจำนวนมาก เป็นต้นวิธีการเก็บรักษาฟางวิธีนี้ สามารถเก็บรักษาได้นานหลายปี เนื่องจาก มีหลังคาป้องกันฝนได้ แต่มีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับการกองในที่โล่ง  

ประโยชน์ของฟางข้าว

 • ควบคุมวัชพืช

                       เมื่อนำฟางข้าวมาคลุมหน้าดิน จะป้องกันการเกิดพืชที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือพวกวัชรพืชด่างๆ เนื่องจากไม่มีแดดส่องถึง

 • ความเป็นกรดกรดเป็นด่างในดิน

                        นำฟางข้าวไปคลุมดินไว้ ฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างของดินก็จะค่อยๆหายไปเอง โดยฟางข้าวจะช่วยปรับโครงสร้างของดิน ที่เป็นฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่าง ให้เกิดความสมดุลธรรมชาติ ศึกษาเรื่องกรดและด่างในดินต่อ ได้ที่ ดินเปรี้ยว และดินเค็ม คืออะไร แก้ไขได้อย่างไร ?

 • ทำปุ๋ยสด

                       

                      นำฟางข้าวมากองเป็นชั้น ขนาด 2x3x0.3 เมตร ย่ำให้แน่น และ รดน้ำให่ชุ่ม จากนั้นนำมูลสัตว์มาโรยให้ทั่ว โรยปุ๋ยไนโตรเจน ทับอีกชั้น ราดสารเร่งซุปเปอร์ พด.1(จุลินทรีย์สำหรับย่อยสลาย) ให้ทั่ว อัตตราส่วน 1 ซอง ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยแบ่งราดเป็นชั้นๆ หลังจากนั้นนำฟางข้าวมากองทับ เพื่อทำชั้นต่อไป  วิธีการทำเหมือนชั้นแรก ทำประมาณ 2-3 ชั้น และ สุดท้ายใช้ฟางข้าวปิดทับเพื่อรักษาความชื้น ( เครดิต : กรมพัฒนาที่ดิน )

 • เพิ่มแหล่งสารอาหาร

                        ฟางข้าวเป็นหัวปุ๋ยชั้นดี มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส กำมะถัน   และ ไนโตรเจน เมื่อนำมาไถกลบจะสามารถเพิ่มสารอาหารต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม

 • ช่วยเพิ่มผลผลิต

                        ฟางข้าวจะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีน์วัตถุในดินให้มีมากขึ้น ทำให้เกิดการย่อยสลายอย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งอาหารและพลังงานในการเปลี่ยนแปลงเป็นปุ๋ย

 • รักษาความชื้นของดิน

                        เมื่อคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว จะทำให้หน้าดินจะไม่เสื่อมสลาย แห้ง แตก เนื่องจากการชะล้างพังทลายของน้ำ ลม และ แสงแดด

 • ลดการใช้สารเคมี

                        เมื่อดินมีความชื้นจากการคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว ดินก็จะมีจุลินทรีย์ ไส้เดือน และสัตว์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศสมบูณร์ มากยิ่งขึ้น

 • สร้างระบบนิเวศ

                       เมื่อมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้วนั้น การระบาดของแมลงก็จะน้อยลง เพราะมีสัตว์อื่นๆในการกำจัดแมลงตามธรรมชาติ เช่น คางคก แมงมุม แย้ จิงหรีด จิ้งเหลน เป็นต้น  

 • ลดการระบาดของแมลงศัตรูพืช

ดดดดดดดดดดดเนื่องจากความชื้นของการคลุมฟางข้าว สามารถปลูกพืชอายุสั้นเป็นพืชหมุนเวียนได้ เช่น
                        – ผักชี ( ผักชีลาว ป๊อกเก้าเด้ง ตราต้นไผ่, ผักชีลาว 999 ตราสิงห์โต, ผักชี สตาร์ ตราต้นไผ่, ผักชี 3A ตราสามเอ, ผักชี เพิ่มผล ตราปลาวาฬหรือผักชี สายพิรุณ ตราศรแดง )
                        – คื่นฉ่าย ( คื่นฉ่ายนวลจันทร์ ตราศรแดง , คื่นฉ่าย ราชพฤกษ์ ตราต้นไผ่ , คื่นฉ่ายฉัตรทอง ตราตะวันต้นกล้า  หรือ คื่นฉ่ายซุปเปอร์โพธิ์ทอง ตราเจียไต๋  )
                        – ผักบุ้งจีน (ผักบุ้งจีน ทิวไผ่งาม ตราเทวดา, ผักบุ้งจีน แชมป์เรียวไผ่ ตราแชมป์เหรียญทอง, ผักบุ้งจีน สุโก๊ย AGA ตรากบดำกบแดง, ผักบุ้งจีน เฟื่องฟูทวีคูณ(OP) ตราปลาวาฬ,  ผักบุ้งจีน ไผ่ทักษิณ ตราต้นไผ่, ผักบุ้งไต้หวัน ไผ่นวลจันทร์ ตราโบว์แดง, ผักบุ้งจีน ไผ่เงิน ตราศรแดง, ผักบุ้งจีน ยอดไผ่9 ตราศรแดง )  
                        – กวางตุ้ง (ไต้หวัน(ฮ่องเต้) ตราช้าง  ,กวางตุ้ง(ดอก) นพมาศ ตราศรแดง ,กวางตุ้ง(ดอก) บิ๊กเอ 68 ตราปลาวาฬ ,กวางตุ้งปักกิ่ง 12 ตราหยดฝน,กวางตุ้ง ปทุมรัตน์ ตราเจียไต๋,กวางตุ้ง ทศกัณฐ์ 37 ตราศรแดง,กวางตุ้ง เขียวสดใส ตรารถถัง หรือ กวางตุ้ง เขียวใบหยก ตราปลาวาฬ เป็นต้น ) เป็นต้น  
                        ดังนั้นจึงช่วยลดการระบาด ของแมลงศัตรูพืชได้

 • เพิ่มไนโตรเจนในดิน

                       ถ้าเปลี่ยนจากการปลูกพืชหมุนเวียน ชนิดอื่นๆ จากที่กล่าวมาข้างต้น มาเป็นการปลูกถั่วอายุสั้น เช่น ถั่วเขียว เป็นต้น จะเป็นการเพิ่มไนโตรเจนในดิน เนื่องจากเชื่อจุลินทรีย์ที่ปมรากถั่ว จะทำการตรึงไนโตรเจน จาอากาศ ในกลายมาเป็นปุ๋ยในดิน

 • ลดการใช้น้ำ

                       การปลูกพืชหมุนเวียนนั้น สามารถทำได้หลังจากไถกลบฟางข้าวเรียบร้อยแล้ว การปลูกพืชหมุนเวียนจากการไถกลบ จะช่วยลดการใช้น้ำ

 

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ ฟางข้าว ของดีมีประโยชน์ใกล้ตัว เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

Facebook Comments

3 thoughts on “ฟางข้าว ของดีมีประโยชน์ใกล้ตัว!!

 1. Pingback: หน้าแล้ง รับมือได้ไม่ยาก จัดการน้ำอย่างไรให้พ้นภัยแล้งอย่างปลอดภัย

 2. Pingback: ปลูกถั่วฝักยาว สร้างรายได้ยั่งยืน - ร้านเกษตรสมบูรณ์ ราชบุรี ปลูกถั่วฝักยาว ปี2564

 3. Pingback: ปลูกถั่วฝักยาว สร้างรายได้ยั่งยืน - ร้านเกษตรสมบูรณ์ ราชบุรี ปลูกถั่วฝักยาว ปี2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *