กาลแล็นท์ ซุปเปอร์ ฮาโลซีฟอบ-พี-เมทิล กำจัดหญ้า วัชพืชใบแคบ หญ้าตีนติด ตรา ดาวอะโกรไซแอนส์

น้ำหนัก : 100/500 มิลลิลิตร/ขวด

บริษัท ดาวอะโกรไซแอนส์