เมล็ดพันธุ์มะเขือไข่เต่า

เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว ตรา ภูเขาทอง