Showing 1–18 of 19 results

เมล็ดพริก

เมล็ดพริก คุณภาพดี อัตรางอกดี การเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง มีหลากหลายตราให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ตราศรแดง ตราเจียไต๋ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

พริกดวงเศรษฐี ตรา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

พริก ดาวทอง ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

พริกเพชรมงกุฎ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

พริกเพชรมงคล ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

พริกหยกสวรรค์ ตราเครื่องบิน

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

พริกหยวก มณีกาญจน์ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

พริกขี้หนู เพชรดำ ตรา ศรแดง