ไธอะโนซาน ไทแรม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราเกสร

ไทแรม ไธอะโนซาน

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ขวด