ไดฟีโนโคนาโซล อลิซ ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตรานกอมตะ

น้ำหนัก : 250 มิลลิกรัม/ขวด