โปรมาเซบ 80 แมนโคเซบ ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตรากังหันลม

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/กระปุก