เมทาแลกซิล ลอนซาน 35 ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราธงชัย

น้ำหนัก : 50/500 กรัม/กล่อง