คลอโรทาโลนิล ลีนิล ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราธงชัย

น้ำหนัก : 100/500/1000 กรัม/กล่อง