เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ทองอำไพ 425 ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ทองอำพัน 346 ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ทองคำ 443 ตรา เจียไต๋